ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม

อมรพันธ์วิลล่ามีห้องประชุมถึง 3 ขนาด เพื่อรองรับการใช้งานในหลายๆ รูปแบบ

เริงทะเล

---------

ห้องประชุมขนาดใหญ่  (330 ตรม.)

Theater  =  400 ท่าน

Classroom  =  350 ท่าน

U-Shape  =  180 ท่าน

จัดเลี้ยง  =  220 ท่าน

กลางพนา 1

------------

ห้องประชุมขนาดกลาง  (87 ตรม.)

Theater  =  100 ท่าน

Classroom  =  60 ท่าน

U-Shape  =  40 ท่าน

จัดเลี้ยง  =  60 ท่าน

สำรองห้องพัก (02) 512-5591

COPYRIGHT @ 2010 AMORNPHANT VILLA, ALL RIGHTS RESERVED

สำรองห้องพัก (02) 512-5591

กลางพนา 2

------------

ห้องประชุมขนาดเล็ก  (60 ตรม.)

Theater  = 70 ท่าน

Classroom  =  40 ท่าน

U-Shape  =  20 ท่าน

จัดเลี้ยง  =  30 ท่าน